VACATURES

 


Vacature  0,5 VE administratief medewerker personeelsdienst (C1-3)

 

GEMEENTE & OCMW BRECHT WERFT AAN:
Via een procedure van interne en externe mobiliteit
1 contractueel administratief medewerker personeelsdienst (C1-C3) 19/38

Taakomschrijving:

Verwerken en nazien van administratieve gegevens

- in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker personeel instaan voor de loon-
en weddeberekening in gemengde service en de personeelsadministratie :

- bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer worden de nodige
gegevens opgevraagd. De nodige inlichtingen worden gegeven over verloning
en andere informatie over de werking binnen het bestuur/dienst
- personeelsdossiers worden ingegeven in het softwarepakket en tevens aangevuld met genomen
beslissingen
- maandelijkse loonberekening voor statutairen, contractuelen, (gepensioneerde) burgemeester en
schepenen
- maandelijkse berekening & bestelling van maaltijdcheques
- driemaandelijkse berekening van volgende vergoedingen : zitpenningen gemeenteraadsleden,
voor- en naschoolse opvang voor onderwijzend personeel
- driemaandelijkse RSZ-aangifte en jaarlijkse belastingsaangifte met aflevering van belastingsfiches
- tweejaarlijkse berekening van fietsvergoeding en vervoersonkosten voor woon-werkverkeer
- berekening van vakantiegeld en eindejaarstoelage
- behandelen van pensioenaanvragen van vastbenoemd personeel
- behandelen aanvragen burgerlijke eretekens en eretekens van Nationale Orde
- opvolgen tijdsregistratie
4. Opstellen van documenten conform procedures of regelgeving
- voorbereiden weddevaststelling voor de algemeen directeur
- opmaken en invullen van sociale documenten
- behandelen aangifte arbeidsongevallen en hiervan kennis geven aan de verzekeraar, dienst
Preventie en Bescherming op het Werk en arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE
5. Verzorgen van het klassement en / of beheer van administratieve stukken
- klasseren voor de personeelsdienst

6. Uitvoeren van allerhande administratieve taken
- opmaken van begeleidende brieven
- verwerken van inkomende/uitgaande briefwisseling
- opmaken/sturen van faxen/e-mails
- meewerken aan de ontwikkeling en lay-out van informatiemateriaal
7. Uitvoeren van specifieke organisatorische, logistieke of administratieve opdrachten
- opvolgen van vormingsplannen van personeelsleden aansluitend op de behoeften

ALGEMENE AANWERVINGVOORWAARDEN
Voor de deelname aan een procedure interne/externe personeels-mobiliteit komen de volgende
personeelsleden in aanmerking:
1. de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun
administratieve toestand.
2. de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende criteria
beantwoorden:
- ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in
hoofdstuk II, afdeling III (aanwervingsprocedure) en hoofdstuk III, afdeling I (algemene regels voor
selectie) en II (verloop van de selectie) en die de proeftijd beëindigd hebben.
- ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een
gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen.

Objectieve vereisten
Diploma in overeenstemming met de bijzondere aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden.

Statuut
Contract: 19/38u contractuele functie van onbepaalde duur
Vermoedelijke aanvangsdatum: zo snel als mogelijk

Meer info, zie bundel
Kandidaatstelling
Kandidaturen moeten - samen met een motivatiebrief - toekomen bij het gemeentebestuur van Brecht
uitsluitend via mail op volgend e-mailadres sollicitaties@brecht.be en dit uiterlijk op 15 februari 2023 om 12.00
uur ’s middags.


Vacature administratief medewerker financiële dienst 0,5VT

 

GEMEENTE & OCMW BRECHT WERFT AAN:
Via een procedure van interne en externe mobiliteit


1 contractueel administratief medewerker financiële dienst (C1-C3) 19/38
Door het uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan de werking van de financiële dienst en
binnen de grenzen van het budget bijdragen tot de goede algemene werking van de diensten van het
OCMW/gemeente.
Doelstelling te bereiken volgens de missie/visie van OCMW/gemeente Brecht.

- je werkt klantgericht en integer, hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent nauwkeurig
- je verstrekt informatie aan het publiek: telefonisch, per brief, per e-mail of persoonlijk
- op vraag informatie verstrekken over opmaak van facturen aan interne diensten en externe cliënten
- je behandelt klachten volgens de klachtenprocedure
- je registreert en controleert de binnenkomende facturen en legt deze ter goedkeuring voor aan de
betrokken diensten
- je biedt ondersteuning bij de opmaak van de bestekken ivm verzekeringen en maakt concrete
verzekeringsdossiers op
- je hebt tenminste 4 jaar anciënniteit in niveau C bij het OCMW of gemeentebestuur Brecht voor de
procedure van interne/externe mobiliteit

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen
op de personeelsdienst.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op de personeelsdienst.

Meer info, zie bundel

De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een motivatiebrief - toekomen bij de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 20 februari 2023 om 12.00 uur ‘s middags (of via e-mail naar personeel@ocmwbrecht.be).